Zásady- Bezpečná lyžařská škola

Co by měla splňovat Bezpečná lyžařská škola

Statistiky dokazují, že zkušenější lyžaři a snowboardisté mají méně nehod. Nejlepší způsob, jak se učit a udělat pokrok je vzít si ponaučení od profesionálů.

Lyžařský a snowboardový instruktor Bezpečné lyžařské školy

Instruktor má u sebe:

 1. Žadatelé o práci instruktora jsou povinni předložit Bezpečné lyžařské škole svou platnou licenci
 2. Instruktoři u sebe povinně nosí občanský průkaz, licenční kartičku a kartičku zdravotního pojištění
 3. Všichni instruktoři povinně používají při výcviku helmu, lyžařské či sluneční brýle a jdou příkladem svým klientům (výjimku z této povinnosti tvoří prostory dětského parku při výuce začátečníků)
 4. Instruktor je povinen používat k výuce odpovídající vybavení a výstroj pro daný typ lekce
 5. Instruktor je povinen u sebe mít stále nabitý mobilní telefon
 6. Instruktoři jsou schopní a povinní poskytnout první pomoc a jsou k tomu vybavení a proškolení

Instruktor zná:

 1. Instruktor provádí výklad bezpečnostních pravidel pohybu po sjezdovce a pravidel FIS před lekcí a v jejím průběhu způsobem, aby klienti měli možnost jeho výklad slyšet a klást případně otázky
 2. Instruktor zná informace o možném nebezpečí či překážkách na tratích
 3. Pokud je to možné, instruktor se před začátkem lekce dotáže klienta na jeho zdravotní stav a případně na další informace o klientovi (lyžařská úroveň a zkušenosti)
 4. V případě mimořádných událostí či nehod instruktoři znají nouzové postupy a čísla na záchranné složky operující v místě, kde probíhá výuka

Instruktor by měl:

 1. Instruktor je oprávněn provádět pouze takový výcvik, na který má licenci
 2. Instruktor je oprávněn pracovat jen do technické a metodické úrovně, do které dosahuje jeho vzdělání
 3. Instruktor se na místo srazu s klientem dostaví vždy nejpozději 5 minut před začátkem výuky a zcela připraven
 4. Instruktor by měl dbát na kontrolu vybavení klientů a v případě nekvalitního a nepoužitelného materiálu či špatně seřízeného vázání jej na jeho nevhodnost upozornit
 5. Instruktor by měl vést výuku pozitivně a cíleně způsobem, aby vyhovovala individuálním potřebám každého klienta
 6. Při jízdě na vleku, během výuky dětí se instruktor řídí bezpečnostními pokyny pro jízdu na vleku
 7. Instruktor dbá na bezpečnost klienta i mimo samotnou výuku, například při přesunech, v restauraci, při manipulaci s materiálem, apod.
 8. Instruktor dbá i na bezpečnost majetku klienta a v případě potřeby doporučuje místo jejich uložení
 9. Instruktor vrací skupinu či jednotlivce zpět na meeting point, nebo na smluvené místo, pokud si to situace vyžaduje, zajišťuje dohled do příchodu rodičů
 10. Instruktor by měl poskytnout klientovi po lekci poradenství a nástin následujících lekcí

Instruktor by neměl:

 1. Instruktor by neměl vykonávat výuku nemocný
 2. Klient ani instruktor nesmějí být v průběhu výuky opilí či pod vlivem omamných látek
 3. Při výuce se instruktor nesmí vzdálit mimo vizuální kontakt s klientem
 4. Instruktor se nesmí chovat v rozporu s morálním kodexem a FIS pravidly

Požadavky na Bezpečnou lyžařskou školu

Technické požadavky na Bezpečnou lyžařskou školu:

 1. Schopnost školy doložit administrativu, jako jsou smlouvy, dohody, potvrzení či faktury
 2. Snadný přístup do areálu školy pro všechny věkové i výkonnostní skupiny
 3. Škola by měla mít dětský park, nebo přístup do něj, minimálně alespoň malý sklon končící do protisvahu
 4. Pokud škola provozuje dětský park, měli by mít pro děti k dispozici zázemí na přezutí, občerstvení či schování před nepříznivým počasím
 5. Dětský park by měl být ohraničena plůtkem, sítí či jiným bezpečnostním značením
 6. Ochranná síť by měla být umístěna u všech nebezpečných míst
 7. Možnost zapůjčení helmy ve škole, pro nezletilé jsou helmy povinné
 8. Pro výuku začátečníků je vždy zajištěno bezpečné místo na/u svahu
 9. Výuka probíhá vždy na svahu/v prostoru, který odpovídá úrovni klienta či skupiny
 10. Klient při zaplacení lekce vždy obdrží odpovídající daňový doklad
 11. Ve škole je formulář či kniha pro zapsání feedbacku (zpětná vazba) od klientů

Organizační požadavky na Bezpečnou lyžařskou školu:

 1. Lyžařská škola má na veřejně přístupném místě (internet, vstupní dveře) uvedeny kontaktní údaje, otevírací dobu a odpovědnou osobu
 2. Trvalý řád shromaždiště (meeting- pointy) a přebírání hostů, pevně daná místa a čas
 3. Lyžařská škola je v provozu souběžně s lyžařským areálem (od zahájení po ukončení sezony), pokud nemá vlastní samostatnou lyžařskou školku
 4. Škola má uzavřené dostačující pojištění svých zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
 5. S každým instruktorem je vždy řádně podepsána/sjednána pracovní smlouva, případně DPP nebo DPČ, a to před začátkem výkonu činnosti
 6. Instruktoři vlastní certifikát od akreditovaného zařízení o absolvování vzdělávacího kurzu na úrovni alespoň 50 vyučovacích hodin.
 7. Nehledě na typ kurzu, instruktor musí být proškolen v těchto oblastech: lyžařská/snb výzbroj a výstroj, technika lyžování/snb, metodika výuky lyžování/snb, analýza, první pomoc a bezpečnost, právo a systém fungování LŠ a lyžařského areálu
 8. Ve škole probíhají tréninky a školení instruktorů, jak vstupní, tak v průběhu celé sezóny
 9. Instruktoři mladší 17 let mohou na svahu pracovat pouze jako pomocníci instruktora staršího 18 let, při skupinových výukách a Bezpečná lyžařská škola by od nich měla vyžadovat písemný souhlas rodiče
 10. Instruktorovi je mezi 11-14 hodinou vždy poskytnuta alespoň 30 min polední přestávka (pokud ji vyžaduje)
 11. Maximální počet účastníků při skupinové výuce nepřesahuje 15 osob

Informace klientům od Bezpečné lyžařské školy:

 1. Klient je vždy s dostatečným předstihem informován o místě setkání s instruktorem
 2. Klient je vždy upozorněn na potřebnou výzbroj a výstroj pro výuku
 3. Všem lyžařům je vždy výrazně doporučeno nosit přilbu
 4. Klient je vždy dotázán na zdravotní komplikace. Tomu je pak přizpůsobena výuka
 5. Škola klientovi nikdy nezadržuje jeho průkaz totožnosti nebo kreditní kartu
 6. Výuka vždy probíhá v mateřském jazyce klienta, případně v předem dohodnutém jazyce
 7. V případě pochybení instruktora nebo při výrazné nespokojenosti klienta s výukou, tj. reklamace poskytnutých služeb, má klient právo na výměnu instruktora

Je výhodou pokud Bezpečná lyžařská škola plní i tyto podmínky

 1. Název školy jasně čitelný a dobře viditelný
 2. Lyžařská škola má webové stránky
 3. Lyžařská škola má propagaci
 4. Lyžařská škola má vizitky pro instruktory
 5. Lyžařská škola má jednotné a dobře rozpoznatelné uniformy
 6. Lyžařská škola má místo pro skladování cenností
 7. Lyžařská škola má materiální pomůcky pro výuku lyžování
 8. Lyžařská škola má reflexní materiály pro děti a skupiny
 9. Lyžařská škola je připravena a uzpůsobena pomoci lidem s handicapem
 10. Lyžařská škola má k dispozici instruktory se vzděláním od nejnižšího po nejvyšší
 11. Lyžařská škola zakládá informace o klientech (např.: jejich úroveň, cíle)
 12. Lyžařská škola nabízí doplňkové služby a to možnost zakoupení opalovacího krému či krému proti omrzlinám, možnost zakoupení helmy, chránič páteře, brýle, rukavic či čepice
 13. Pokud má lyžařská škola kancelář, pult pro zákazníky je oddělen od servisu, půjčovny či shromaždiště
 14. Počet účastníků při skupinové výuce nepřesahuje 8 osob, pokud přesahuje 8 osob, tak musí mít větší skupiny alespoň 2 instruktory (záleží také na věku a lyžařské úrovni klientů ve skupině)
 15. Žadatelé o práci instruktora při nástupu dokládají potvrzení zdravotní způsobilosti
 16. Žadatelé o práci instruktora na celou sezónu při nástupu dokládají potvrzení trestné bezúhonnosti (max. 3 měsíce starý)
 17. Lyžařská škola má v místě konání lekcí přístup k toaletám a první pomoci
 18. Lyžařská škola má zázemí pro instruktory na odpočinek, zahřátí a občerstvení
 19. Lyžařská škola má odpovědnou osobu, která je kompetentní pro řešení nestandardních a neočekávaných situací
 20. Pokud škola disponuje dětským parkem, tak je v parku vlek (nejlépe pás)
 21. Pokud ve škole pracují čekatelé na instruktorskou licenci, pracují pouze jako pomocník instruktora
 22. Lyžařská škola zajistí viditelné umístění údajů u dětí do 10 let v případě nouzové situace (kartička s údaji- jméno dítěte a rodičů, čísla rodičů, školy, instruktora)
 23. Lyžařská škola podporuje instruktory ve vzdělání

Bezpečnostní pravidla pro Bezpečnou lyžařskou školu, vznikala ve spolupráci s experty z alpských zemí, České republiky a jsou aplikována na český trh. Také bylo využito mnoha světových pravidel, zákonů, paragrafů a regulí vztahujících se k dané problematice. Pokud je pro Vás bezpečnost samozřejmostí a chcete také dodržovat tato pravidla ve Vaší LŠ, rádi Vás uvedeme v sekci Bezpečných lyžařských škol. Zde nás můžete kontaktovat www.bezpecnehory.cz

DÍLO JE CHRÁNĚNO PLATNÝMI PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍMI PRÁVO AUTORSKÉ. JAKÉKOLI UŽITÍ DÍLA, KTERÉ NENÍ V SOULADU S TĚMITO PŘEDPISY NEBO S TÍMTO LICENČNÍM UJEDNÁNÍM, JE ZAKÁZÁNO. POVOLENÍ POUŽÍT, JEN SE SOUHLASEM AUTORA.

© Bezpečné hory z. s. 2016

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo