Bezpečnostní normy lyžařských středisek

Zde je ucelený přehled rozšířených norem bezpečnosti (ČSN 01 8027) v horských střediscích.

Touto cestou vás chceme s některými důležitými informacemi seznámit a postupně přiblížit i právní problematiku týkající se vašeho pobytu a pohybu v lyžařském areálu.

1. Důležité definice

 • provozovatel lyžařského areálu – právnická nebo fyzická osoba, která zajišťuje většinu činností a služeb v souvislosti s provozem lyžařského areálu
 • sjezdová trať – trať vhodná a určená ke sjezdovému lyžování a snowboardingu, která je za tímto účelem kontrolovaná, označená, zpravidla upravená pro lyžující veřejnost a zabezpečená zejména před atypickými nebezpečími; sjezdové tratě jsou značeny podle stupně obtížnosti; sjezdovou trať zpravidla vymezuje plocha upravená sněžnými stroji;
 • okraj sjezdové tratě – oblast vymezená rozhraním strojně upravené plochy sjezdové tratě a neupraveným terénem mimo sjezdovou trať
 • bezprostřední blízkost sjezdové tratě – vzdálenost 2 metry od okraje sjezdové tratě
 • lyžařská cesta – vytvořená nebo již existující cesta s minimálním příčným a podélným sklonem, která slouží zejména k propojování sjezdových tratí a areálů či k odjezdu do údolí
 • volný lyžařský terén; otevřený lyžařský terén – vše, co není určeno jako značená sjezdová trať či lyžařská cesta
 • specifická trať – snowpark, snowboardový areál, U-rampa, fun-park, skicrossová a boardercrossová trať, dětský park, akrobatický areál; specifické tratě jsou zřetelně vymezeny od sjezdových tratí, jsou značené, upravované, kontrolované a zabezpečené

2. Značení sjezdových tratí se realizuje ve 3 stupních

 • lehká: sjezdové tratě, které nesmějí překročit 25 % podélného a příčného sklonu
 • středně těžká: sjezdové tratě, které nesmějí překročit 40 % podélného a příčného sklonu
 • těžká: sjezdové tratě, které překračují maximální hodnoty pro středně těžké sjezdovky

3. Zdroje nebezpečí v zimním středisku

 • zdroje typického nebezpečí jsou zejména – hrany terénu, terénní nerovnosti, stromy, rozježděný terén, proměnlivá či omezená výška sněhu, informační tyče s ukazateli, běžná údržba sjezdových tratí, bariéry sněhu vzniklé úpravou či zasněžováním, zábrany ohraničující sjezdové tratě, opravné práce
 • Typická nebezpečí nevyžadují ze strany provozovatele lyžařského areálu žádná opatření. S typickým nebezpečím se musí uživatel sjezdové tratě zásadně vypořádat sám a přizpůsobit tomu své lyžařské (fyzické) schopnosti a způsob pohybu na sjezdových tratích.
 • Zdroje atypického nebezpečí působí na uživatele sjezdové tratě jako nástrahy. Jsou to – všechny pevné a dočasné překážky instalované provozovatelem lyžařského areálu na sjezdových tratích nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. traťové podpěry lanových drah a vleků, sloupy osvětlení pro večerní lyžování, nadjezdy a podjezdy, prvky zasněžovacího systému – nadzemní přípojná místa, stabilní a mobilní sněžné děla atd.); křížení sjezdových tratí s jinou sjezdovou tratí, lyžařskou cestou, běžeckou tratí či jinou cestou; propasti a strmé úseky mimo sjezdové tratě; ocelové lano a kotvicí prvek navijáku sněžné rolby; organizace závodních tréninků pro lyžaře a snowboardisty; organizace akcí na sjezdových tratích (soutěže organizované provozovatelem lyžařského areálu nebo jiným pořadatelem, prezentace, show apod.).
 • z hlediska atypického nebezpečí musí provozovatel lyžařského areálu zajistit opatření k bezpečnosti provozu

4. Z pohledu atypického nebezpečí na sjezdových tratích je nutné provést následující opatření

 • všechny provozovatelem lyžařského areálu instalované pevné a dočasné překážky na sjezdových tratích nebo v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí (např. traťové podpěry lanových drah a vleků na sjezdových tratích a prudkých místech dráhy vleku, sloupy osvětlení k večernímu lyžování, prvky zasněžovacího systému – nadzemní hydroboxy, stabilní sněžná děla, tyče pro zasněžování) je potřebné zajistit pomocí bezpečnostních matrací
 • vytyčení nebezpečného okraje sjezdovky, ohraničení volně stojících mobilních sněžných děl na sjezdových tratích, oddělení sportovních akcí od veřejného lyžování je potřebné náležitě zabezpečit
 • vysoké srázy, rokliny, odkloněné sjezdové tratě patřící k atypickým nebezpečím v lyžařském areálu je potřebné zajistit odpovídajícími sítěmi

5. Uzavření tratí

 • sjezdovou trať nebo její část lze uzavřít, když se objevuje atypické nebezpečí, které nemůže být ani odstraněno ani zabezpečeno
 • uzavírka sjezdové tratě nebo její části musí být provedena a označena viditelně na všech přístupových místech výstražnou tabulí

6. Pravidla používání rolby za provozu lyžařského areálu

 • při pohybu a pobytu na sjezdové trati se musí použít optické varovné zařízení
 • při pohybu na sjezdové trati, v úzkých a nepřehledných místech a při couvání se musí použít akustické varovné zařízení
 • použití rolby s navijákem za provozu lyžařského areálu je možné pouze na uzavřené trati; na viditelné místo na sjezdové trati se musí umístit upozornění Pozor rolba na laně v provozu
 • úprava sjezdové tratě rolbou není povinností provozovatele lyžařského areálu, ale je považována za jeden z prvků zajištění bezpečnosti provozu

7. Pravidla používání rolby mimo provoz lyžařského areálu

 • při práci rolby na laně navijáku je řidič tohoto vozidla nebo jiný odpovědný pracovník povinen nad kotevním bodem viditelně umístit výstražnou tabuli
 • při pohybu rolby na sjezdové trati musí být rolba osvětlena
 • úprava sjezdové tratě rolbou není povinností provozovatele lyžařského areálu, ale je považována za jeden z prvků zajištění bezpečnosti provozu

8. Používání sněžných a terénních vozidel

 • použití sněžných a terénních vozidel (ATV, skútrů apod.) v lyžařském areálu jiným subjektem než provozovatelem lyžařského areálu (vyjma organizace záchrany v lyžařském areálu) je povoleno pouze s předchozím souhlasem provozovatele lyžařského areálu, odpovědnost za použití sněžných a terénních vozidel (ATV, skútrů apod.) v lyžařském areálu nese v tomto případě subjekt provozující tato vozidla

9. Pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

 • na sjezdových tratích jsou ostatní činnosti zakázány (např. sáňkování, bobování apod.) s výjimkou činností realizovaných po předchozím souhlasu provozovatele lyžařského areálu
 • na sjezdových tratích je chůze výjimečně možná pouze po okraji sjezdové tratě tak, aby nebyli ohroženi ostatní lyžaři
 • stoupání na lyžích po sjezdové trati je možné po okraji, jednotlivě za sebou
 • přecházení sjezdovky je možné pouze na přehledných místech a s dostatečným odstupem
 • uzavřené sjezdovky nelze používat ani pro výstup
 • pohyb psů a jiných zvířat na sjezdové trati je zakázán

10. Předpis lyžařského areálu

 • veřejně dostupný souhrn pravidel pro pohyb v lyžařském areálu stanovuje provozovatel v příslušném předpisu lyžařského areálu

11. Poskytnutí první pomoci

 • první pomoc je poskytnutí jednoduchých účelných opatření, která mohou být realizována kdekoliv a kdykoliv bez složitých pomůcek a přístrojů každou osobou znalou postupu první pomoci a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém ohrožení zdraví či života
 • ochrana zraněných před dalšími lyžaři
 • zabezpečení rychlého a odborného transportu do místa předání zdravotnické záchranné službě
 • v případě smrtelných či jiných těžkých úrazů neprodlené uvědomění příslušného odpovědného pracovníka provozovatele lyžařského areálu a Policie ČR
 • spolupráce s pracovníky zdravotnické záchranné služby

Podporovatelé bezpečnosti v horách

Hlavní partneři

Outdoor Development

Mediální partneři

ČT 4
Deník
Sport

Partneři

Český lyžařský test
Vytvořilo: Brilo